Eindtermen en examenreglement Integral NLP Life Coach

Om de kwaliteit van onze Integral NLP Life Coach opleidingen te waarborgen hanteren wij eindtermen en examenreglement. Op deze pagina kun je lezen waar een student aan dient te voldoen en hoe deze wordt getoetst, alvorens deze het certificaat Integral NLP Coach Practitioner en/of Master verkrijgt. Er wordt beoordeeld op:

 • Professionele attitude
 • Vaardigheden
 • Kennis van NLP, Voice Dialogue, Emotional Freedom Technique, Focussing, Belief Balancing Technique, Chakra Balancing, Kerntransformatie, Hypnotherapie, integrale- en holistische visie.

Daarnaast hebben de Practitioner en Master afzonderlijke criteria waaraan voldaan dient te worden.

 • Aanwezigheidsverplichting
 • Complete portfolio
 • Demonstratie sessie
 • Demonstratie integratieoefening
 • Eindverslag en eindpresentatie
 • Eindopdracht (metafoor of modellering)

Gedurende opleiding zullen de trainers en assistenten notities maken en feedback geven. Feedback heeft als doel de student van informatie te voorzien zodat deze zijn/haar groei en ontwikkelingsproces op een juiste wijze kan voortzetten. De verkregen informatie wordt in een persoonlijk dossier bewaard en wordt regelmatig besproken met de student. Bij herhaaldelijk terugkomende leerpunten, zullen deze opgenomen dienen te worden in het Persoonlijk Ontwikkeling- en Actie Plan (POAP) van de student. Het persoonlijk dossier, portfolio, wordt max. 2 jaar zorgvuldig bewaard in een afgesloten archiefkast en wordt daarna vernietigd. Voor de eindopdrachten zoals het metafoor en de modelleringsopdracht, kan schriftelijke toestemming worden gevraagd, om deze met voornaam of anoniem te mogen gebruiken als voorbeeld voor nieuwe studenten. Hieraan wordt geen bewaartermijn gekoppeld.

Persoonlijk Ontwikkeling- en Actie Plan (POAP)

De POAP is een instrument dat de student help om een gericht actieplan op te stellen voor de professionele ontwikkeling naar Integral NLP Life Coach. Dit actieplan is een contract met de student zelf, waarin hij/zij toezeggingen doet over de eigen inzet. Het POAP is een wezenlijk onderdeel van de portfolio, welke nodig is voor de certificering. Iedere student kan feedback vragen over zijn/haar POAP.

Professionele attitude

De professionele attitude van een Integral NLP Life Coach is de basishouding en denkwijze waarop de coach zich gedraagt tegenover andere mensen in het algemeen (dus niet alleen cliënten/coachee), gebeurtenissen en meningen. Gedurende de opleiding zullen de trainers er op toezien dat er volgens de ethiek, welke in de studiegids, syllabus en hieronder beschreven is, gehandeld wordt. Bij het overtreden van deze ethiek zal de student hierop aangesproken worden. Bij herhaaldelijk overtreden zal een persoonlijk gesprek plaatsvinden waarbij de noodzaak van deze ethiek zal worden toegelicht. Wanneer een student niet aan deze ethiek wil/kan voldoen, is het voortzetten van de opleiding niet mogelijk. In een gesprek zullen de ondernemen acties besproken worden.

Onze ethiek (basishouding voor studenten en Integral Life Coach

 • Het tonen van respect voor de waardigheid en integriteit van het individu in woord en daad.
 • Nooit bewust veranderingen provoceren of interventies doorvoeren die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu in kwestie.
 • Respect hebben voor – en belang hechten aan – het confidentiële karakter van de relatie met de (mede)student en klant.
 • De kennis van NLP en aanvullende methodieken nooit voor persoonlijk voordeel gebruiken wanneer dit schadelijk is voor iemand anders.
 • De autonomie van het individu, het recht op informatie, de vrijheid van keuze en het besluitrecht en het oordeel behouden.

Vaardigheden

Als student Integral NLP Life Coach Practitioner en Master dien je alle technieken en methodieken afzonderlijk te kunnen toepassen. Iedere cliënt/coachee vraagt om een persoonlijke benadering. Flexibiliteit ten aanzien van het inzetten en het gebruik van deze technieken en methodieken wordt gezien als professioneel vaardig. Gedurende de opleiding zullen de trainers en assistenten toezien op een juist gebruik van de technieken en methodieken en zal feedback gegeven worden om het leerproces te continueren.

Kennis

Om de kennis van een student te verdiepen en te beoordelen zijn er voor de Integral NLP Life Coach Practitioner en Master kennistesten ontwikkeld. De kennistest wordt door de student thuis ingevuld en dient individueel gemaakt te worden. De kennistest omvat +/- 100 vragen die op eigen wijze dienen te worden beantwoord. Letterlijk gekopieerde tekst uit de syllabus wordt niet geaccepteerd.

De kennistesten worden halverwege de opleiding toegestuurd en dienen uiterlijk twee weken voor het certificeringsweekend te worden teruggestuurd (bij voorkeur per email), zodat er tijdig feedback gegeven kan worden op de kennistest. Beoordeling van de kennistest geschied op basis van juistheid en of de aangeboden informatie begrepen is. Omdat het een persoonlijk antwoord betreft zal bij onduidelijkheden of onwaarheden om uitleg gevraagd worden. Wanneer blijkt dat informatie niet klopt, heeft de student een week de tijd om deze antwoorden aan te passen en te de kennistest te retourneren. Er mogen maximaal 9 foute antwoorden in de kennistest staan. Bij 10 of  meer foute antwoorden wordt het certificaat niet afgegeven.

(Kern)competenties

Als Integral NLP Life Coach zijn verschillende competenties van belang. De deelnemers ontvangen een lijst met belangrijke competenties en tijdens het eerste weekend zal hier uitvoerig over gesproken worden en wordt er verschillende interventies ingezet om bewustzijn te creëren op deze competenties.

Gedurende de opleiding zal regelmatig gesproken worden over deze competenties, welke waarde deze heeft en hoe deze te ontwikkelen. Daarnaast zal tijdens oefenmomenten en oefensessies feedback gegeven worden op basis van deze competenties:

 • Aanspreken op gedrag. De cliënt/coachee/medestudent aanspreken op het gedrag en niet de persoon.
 • Assertiviteit. Op een integere wijze opkomen voor eigen mening, behoeften, grenzen en belangen.
 • Beheersing interventies. Beheersen van technieken en methodieken, welke onderwezen worden tijdens de opleiding.
 • Betrokkenheid. Zich verbonden met de rol als Integral NLP Life Coach i.o. en op basis hiervan andere medestudenten stimuleren.
 • Coaching. Stimuleren van de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten van anderen.
 • Confronteren. Op een directe manier het gedrag van anderen bespreekbaar maken.
 • Doorvragen. Vragen stellen door het juist inzetten van open, gesloten en meerkeuze vragen ter verduidelijking en het verkrijgen van juiste informatie.
 • Empathie. Zich in kunnen leven in de gevoelens en gedachtegang van anderen.
 • Expertise. Het vergaren en toepassen van kennis en vaardigheden voor eigen gebruik en voor anderen.
 • Flexibiliteit. Het gemakkelijk kunnen aanpassen van aanpak tijdens een coachingssessie.
 • Feedback geven. Het volgens sandwich feedbackmodel beschrijven van het gedrag ten behoeve van de ontwikkeling van andere medestudenten.
 • Feedback ontvangen. Open staan voor een beschrijving van jouw eigen gedrag van een ander op jouw gedrag.
 • Gespreksvaardigheid. Op een juiste wijze gebruik maken van rapport skills, doorvragen, samenvatten, confronteren en interveniëren.
 • Informatie-/probleemanalyse. Signaleren en herkennen van belangrijke informatie en verbindingen kunnen leggen tussen gegevens, welke belangrijk zijn voor de coachingssessies en ontwikkeling van cliënt/coachee.
 • Integriteit. Handhaven van algemeen sociale, ethische normen en ethiek van jouw rol als Integral NLP Life Coach.
 • Inlevingsvermogen/sensitiviteit. Bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hiermee rekening kunnen houden, zonder daarbij jouw eigen grenzen te overschrijden.
 • Luisteren. Interesse tonen door actief te luisteren en hierop door te vragen.
 • Metapositie innemen. Tijdens coachingssessies en gesprekken een observerende meta positie kunnen innemen en kunnen waarnemen wanneer gesprekken niet goed verlopen en hierop anticiperen.
 • Onafhankelijkheid. Zelfstandig een mening vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen.
 • Overtuigingskracht. Anderen (cliënt/coachee/medestudent) overtuigen en instemming krijgen van een bepaald standpunt.
 • Observerend vermogen. Van een afstand een situatie kunnen bekijken, en objectief en vakkundig kunnen beoordelen.
 • Plannen en organiseren. Op effectieve manier wijze doelen en prioriteiten bepalen en deze binnen de tijdskader van een sessie tot uitvoer kunnen brengen.
 • Resultaatgerichtheid. Zich ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerking of afleiding gericht blijven op de taak of doel.
 • Zelfkennis. Inzicht in eigen identiteit, normen, waarden, overtuigingen, interesses, ambities, competenties, gedragingen, sterke- en zwakke kanten.
 • Zelfreflectie. Het vermogen om jezelf een eerlijke spiegel voor te houden en onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn om je zelf te helpen ontwikkelen.
 • Zelfvertrouwen. Een zekere indruk maken en deze indruk kunnen handhaven.
 • Zelfstandigheid. Werkzaamheden zonder ondersteuning van anderen kunnen uitvoeren.
 • Zelf-management. Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes en daarnaar handelen.

De student dient zich bewust te zijn van zijn/haar competenties en weet waarom deze belangrijk zijn voor een Integral NLP Life Coach. Er wordt geen assessment afgenomen, waardoor deze competenties geen harde exameneis is.

Demonstratiesessie en  integratieoefening

De demonstratie sessie is een sessie met een andere student, waarbij de student een werkelijk probleem inbrengt. Tijdens deze sessie is een trainer of assistent trainer aanwezig om de kwaliteit van deze sessie te beoordelen. Er wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Het zetten van het professionele kader
 • Het maken van rapport (vertrouwensvol contact maken)
 • Scherpstellen van het probleem of klacht volgens BE SMART criteria
 • Identificeren van juiste hulpbronnen
 • Keuze van interventie
 • Juiste wijze inzetten van interventie
 • Toepassen van ‘future pace’ techniek
 • Ecologiecheck
 • Gebruikte (kern)competenties

Er wordt voornamelijk gekeken naar de vaardigheid, (kern)competenties en de professionele attitude van de student. Het uiteindelijke resultaat van de demonstratie sessie is minder van belang, omdat het resultaat van meerdere externe factoren afhankelijk is.

Aanwezigheidsverplichting

Voor de opleiding geldt een aanwezigheidsverplichting van tenminste 90%. Dat betekent dat een deelnemer maximaal twee lesdagen mag missen. Desgewenst kan om een aanvullende opdracht gevraagd worden om de gemiste kennis alsnog te integreren. Mocht absentie om één of andere reden vaker voorkomen, dan bespreken we in overleg met de student en de trainer hoe hij/zij toch in aanmerking kan komen voor het examen (bijvoorbeeld door het doen van een extra opdracht of project). Bij meer dan vier gemiste lessen wordt een te groot percentage kennis gemist en is het verkrijgen van een certificaat niet mogelijk. Wel is mogelijk deze lessen in een volgende opleiding bij te wonen. Hier zijn mogelijk wel kosten aan verbonden.

Persoonlijk dossier (portfolio)

De trainers van Personal Management bouwen een persoonlijk dossier (portfolio) op, met de door de student zelf toegestuurde POAP en verslagleggingen van de trainingsblokken, intervisie bijeenkomsten, coaching sessies, leesopdrachten van boeken, eindverslag, kennistest (geen examen criteria) en de eindopdracht (metafoor of modelleringsopdracht). Dit persoonlijke dossier is van belang bij de certificering. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk dat juiste verslaglegging uiterlijk twee weken voor het certificeringblok binnen is. Wanneer een student feedback wil ontvangen over bepaalde verslagen dan dient de student er zorg voor te dragen dat deze verslagen eerder verzonden worden.

De functie van de verslaglegging is het kunnen volgen en bijsturen van het persoonlijk ontwikkelproces van de student. Bij een tijdige inzending van de verslagen kan de student tijdig van feedback worden voorzien en op een juiste wijze bijgestuurd worden. Daarnaast kunnen we meten of de student aan de exameneisen voldoet ten aanzien van een juiste hoeveelheid intervisie en coachingssessies.

Specifieke exameneisen Integral NLP Life Coach Practitioner

 • Aanwezigheidsverplichting van 90%. Bij lagere aanwezigheid: volledig uitgewerkte aanvullende opdracht(en)/project(en).
 • Volledig portfolio met:
  • persoonlijk ontwikkelings- en actieplan (POAP) en bijbehorende wijzigingen
  • 6 trainingsverslagen (TVL)
  • min.12 uur intervisie-/oefenbijeenkomsten met bijbehorende verslaglegging (IVL)
  • min. 4 coaching sessies met eigen cliënt/coachee, met bijbehorende coach-/casusverslagen (CVL)
  • eventuele boekverslagen (BVL)
  • metafoor
  • eindverslag (EVL)
  • kennistest met goede beoordeling
 • Demonstratiesessie, waarbij beoordeeld wordt op professionele attitude als coach, vaardigheden en (kern)competenties
 • Demonstratie van de integratieoefening, waarbij beoordeeld wordt op professionele attitude als coach, vaardigheden en (kern)competenties
 • Eindopdracht: schrijven van een metafoor voor een medestudent
 • Presentatie van eindopdracht

Specifieke exameneisen Integral NLP Life Coach Master

 • Aanwezigheidsverplichting van 90%. Bij lagere aanwezigheid: volledig uitgewerkte aanvullende opdracht(en)/project(en).
 • Volledig portfolio met:
  • persoonlijk ontwikkelings- en actieplan (POAP) en bijbehorende wijzigingen
  • 7 trainingsverslagen (TVL)
  • min.14 uur intervisie-/oefenbijeenkomsten met bijbehorende verslaglegging (IVL)
  • min. 12 coaching sessies met eigen cliënt/coachee, met bijbehorende coach-/casusverslagen (CVL)
  • eventuele boekverslagen (BVL)
  • modelleringsverslag
  • eindverslag (EVL)
  • kennistest met goede beoordeling
 • Demonstratiesessie, waarbij beoordeeld wordt op professionele attitude als coach, vaardigheden en (kern)competenties
 • Demonstratie van de integratieoefening, waarbij beoordeeld wordt op professionele attitude als coach, vaardigheden en (kern)competenties
 • Eindopdracht: uitvoeren, demonstreren verslaglegging van een modellering
 • Presentatie van eindopdracht

Examenprocedure

Gedurende de gehele opleiding zal de student beoordeeld worden op professionele attitude, kennis en vaardigheden. Er zal tijdig feedback gegeven worden, zodat de student tijdig kan bijsturen op zijn/haar eigen ontwikkeling. Personal Management hanteert de volgende procedure om de student te beoordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen voor certificering.

 • Aanwezigheidseis van 90%. Dit wordt gecontroleerd aan de presentielijst. Wanneer de student meer dan twee dagen, doch minder dan vijf dagen afwezig is geweest, dienen aanvullende opdrachten in de portfolio aanwezig te zijn. Wanneer er deze verslagen niet aanwezig zijn en/of de student is vijf of meer dagen afwezig geweest, dan kan de deelnemer niet gecertificeerd worden.
 • Beoordeling portfolio. Deze dient volledig te zijn.
  • Is voldaan aan de gewenste hoeveelheid trainingsverslagen?
  • Is voldaan aan de gewenste uren en verslaglegging intervisie?
  • Is voldaan aan de gewenste aantal coachingssessies en verslaglegging?
  • Is de eindopdracht in de vorm van metafoor (practitioner) of modelleringsverslag (master) gemaakt?
  • Is het eindverslag gemaakt?
  • Is de kennistest ingevuld en bevat maximaal 9 fouten?
 • Beoordeling kennistest
  •  Voldoet wel of voldoet niet aan gestelde eisen.
 • Beoordeling demonstratie sessie
  •  Voldoet wel of voldoet niet aan gestelde eisen.
 • Beoordeling integratieoefening
  • Voldoet wel of voldoet niet aan gestelde eisen.
 • Beoordeling eindopdracht (metafoor of modelleringsverslag)
  • Heeft de student de lesstof juist toegepast in de eindopdracht?
  • Komt de bedoelde boodschap over?
 • Beoordeling presentatie eindopdracht
  • Klopt de gepresenteerde informatie en is deze congruent?
 • Beoordeling presentatie persoonlijk ontwikkelingsproces
  • Klopt de gepresenteerde informatie met wat de trainers hebben waargenomen?
  • Is de student congruent?

De beoordeling van demonstraties en presentaties zijn per definitie subjectief, omdat dit mede afhankelijk is van de beoordelaars, het moment, de emotionele staat van de student en cliënt/coachee. Hoewel er wordt beoordeeld op verschillende criteria zal deze beoordeling mild meegewogen worden, mits er grove overtredingen gemaakt worden.

De laatste certificering is de zelf-certificering. De student wordt gevraagd of hij/zij werkelijk het certificaat Integral NLP Coach waardig is en het maximale uit zichzelf heeft gehaald tijdens de opleiding. Wanneer de student dit zo ervaart wordt overgegaan tot certificering en wordt het certificaat overhandigd.

Omschrijving certificeringsdagen

Het laatste blok van de opleiding is de integratie en certificering en beslaat drie gehele dagen van 09.30 – 18.00 uur. Op de certificeringsdagen examineren trainer(s) van Personal Management en een externe onafhankelijke examinator, mevrouw M.T.W. van Maanen, de integratieoefening en demonstratiesessie. Daarnaast hebben de overige medestudenten een metafunctie als beoordelaar. In deze metafunctie is het niet toegestaan om de student te ondersteunen en is bedoeld om een zo objectieve mogelijke feedback te geven van de integratieoefening en demonstratiesessie.

Deze metafunctie wordt ook door de examinatoren beoordeeld op waarnemingsvermogen, de kwaliteit, waarde en objectiviteit (zintuig specifieke beoordeling) van de feedback.

Eerste certificeringsdag

Op de eerste certificeringsdag worden de integratieoefeningen uitgedeeld. De integratieoefening wordt toegepast op een medestudent en is een uitgebreide interventie waarin vele aspecten van de opleiding terugkomen. De interventie is, naast een demonstratie van competenties, flexibiliteit en vaardigheden, een cadeau voor het cliënt/coachee (medestudent).

Gezamenlijk (plenair) lopen we de stappen van de integratieoefening door, worden de plaats-ankers uitgedeeld (dit zijn specifieke grondplaten bestemd voor deze oefening) en worden eventuele vragen beantwoord. Daarna wordt gestart met de integratieoefening.

Voor de integratieoefening heeft de student 1 ½ uur de tijd, waarna de cliënt/coachee de ruimte verlaat om het effect van de oefening te laten doorwerken en te integreren. Vervolgens is er een ½ uur tijd voor feedback van de meta beoordelaren en examinatoren. Een kopie van de bevindingen wordt aan de student overhandigd zodat deze dit mee kan nemen voor de tweede certificeringsdag.

Tweede certificeringsdag

Op de tweede certificeringsdag vinden de demonstratiesessies plaats. Een demonstratiesessie is een sessie op een medestudent en wordt behandeld als een werkelijke coachingssessie, zoals deze in de praktijk gegeven zal worden.

Bij aanvang van deze dag krijgen de studenten een medestudent toegewezen als cliënt/coachee. De cliënt/coachee brengt een wezenlijk probleem of klacht in, waarna de student middels een korte intakefase een interventie kiest en demonstreert.

Voor de demonstratiesessie heeft de student 1 uur de tijd, waarna de cliënt/coachee kort zijn of haar ervaring deelt. Vervolgens is er een ½ uur tijd voor feedback van de meta beoordelaren en examinatoren. Een kopie van de bevindingen wordt aan de student overhandigd.

 Derde certificeringsdag

Op de laatste dag van het certificeringsblok en tevens einde van de opleiding vind nog een persoonlijke certificering plaats. De student deelt, middels een presentatie, zijn of haar ontwikkeling tijdens de opleiding met de groep en presenteert zijn of haar eindopdracht.

Voor deze gehele presentatie hebben de deelnemers max. ¾ uur. De studenten zijn vrij in de wijze van deze presentatie. Er kan gebruik gemaakt worden van flipover, muziek, beamer, e.d.. Deze apparatuur zal die dag beschikbaar staan voor gebruik.

Na de persoonlijke presentatie dient de student de eindopdracht te presenteren. Een metafoor voor student practitioner en modellering voor student master.

Uitreiking van certificaten en afsluiting

Aan het einde van de laatste certificeringsdag worden de certificaten uitgereikt. Bij dit proces wordt even stil gestaan bij de waarde van het certificaat en of deze, vanuit het hart, congruent in ontvangst genomen kan worden. Aansluitend wordt met een drankje en een hapje de certificering gevierd en de opleiding afgerond.

Niet behalen van certificering en mogelijkheid tot herexamen

Wanneer niet voldaan wordt aan de specifieke exameneisen van de opleiding en of wanneer er grove overtredingen gemaakt zijn bij de integratieoefening en/of demonstratiesessie, waarbij de integriteit of veiligheid van de cliënt/coachee in het gedrang is, dan zullen de certificaten niet overhandigd worden.

Bij het niet voldoen aan de specifieke exameneisen krijgt de student twee maanden, na het beëindigen van de opleiding, de tijd om aan de ontbrekende eisen te voldoen. Het certificaat wordt dan kosteloos toegezonden.

Wanneer grove overtredingen gemaakt worden tijdens de integratieoefening en/of demonstratiesessie, zal deze oefening of sessie direct onderbroken worden. Dit onderbreken is alleen voorbehouden aan een examinatoren. Deze zal direct de feedback mededelen, de overtreding benoemen en de verdere procedure uitleggen.

Herexamen op de integratieoefening en/of demonstratiesessie is mogelijk. Deze dienen binnen twee maanden na het beëindigen van de opleiding plaats te vinden en bij voorkeur met dezelfde deelnemer/medestudent, mits dit mogelijk is. De kosten voor een herexamen vinden plaats op de trainingscentrum en kosten € 120,- excl. 21% btw (€ 145,20 incl. btw) per onderdeel. Het is mogelijk om maximaal twee herexamen te doen. Daarna wordt onderzocht wat de oorzaken zijn en overlegd met de student of het behalen van het certificaten mogelijk is. Het opnieuw volgen van de gehele opleiding  kan tot de mogelijkheden behoren, waarbij 25% van de opleidingskosten betaald dient te worden.

Na de certificering, de leergang naar Certified Integral NLP Coach

De opleiding Integral NLP Life Coach Practitioner is een basis voor de volledige leergang en beroepsopleiding tot Certified Integral NLP Coach en Certified Life Coach (in totaal drie modules). De Practitioner is de basis en is een opzichzelfstaande opleiding, waarbij de ontwikkeling van het individu als coach voorop staat.

Het tweede jaar van de leergang tot Certified Integral NLP Coach en Certified Life Coach is de Integral NLP Life Coach Master. Dit is een verdieping van de lesstof op verschillende niveaus en een verbreding van jouw vaardigheden als coach. Bij het succesvol afronden van het tweede jaar ontvang je het certificaten Integral NLP Coach Master en Life Coach Master.

Het derde jaar, Certified Integral NLP Life Coach, staat gepland voor medio 2017. Deze opleiding zal in het kader staan van professionalisering en de ontwikkeling naar hoger bewustzijn volgens de integrale visie en Spiral Dynamic. Nieuwe methodieken zoals Integral Vision, Mindfulness, Spiral Dynamic en Systemisch Werken zorgen voor ontwikkeling naar authenticiteit, de weg naar het hart.

Waarborgen Privacy

Alle verslagen, notities, toetsen en andere persoonlijke gedocumenteerde gegevens vallen onder onze privacyreglement (zie algemene voorwaarden ‘privacyreglement’ op pagina 24 van deze studiegids).

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens welke van toepassing zijn voor fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke wetgeving worden maximaal 7 jaar bewaard (wettelijke verplichting).

Persoonlijke informatie betreffende onderdelen van de opleiding waaronder verslagen, notities, toetsen, e.d. worden maximaal 2 jaar zorgvuldig bewaard in een afgesloten archiefkast en wordt daarna vernietigd.

Voor de eindopdrachten zoals het metafoor en de modelleringsopdracht, zal schriftelijke toestemming worden gevraagd, om deze met voornaam of anoniem te mogen gebruiken als voorbeeld voor nieuwe studenten. Hieraan wordt geen bewaartermijn gekoppeld.

Bewaarcondities van persoonsgegevens

Digitale gegevens worden bewaard op een externe harde schijf, welke niet in verbinding staat met het internet. Papieren documenten en externe harde schijven worden in een afgesloten archiefkast bewaard. Vernietiging van persoonsgegevens vind plaats in de eerste kwartaal na het verlopen van de bewaartermijn. Bestanden op de harde schijven worden verwijderd. Papieren documenten worden zorgvuldig vernietigd met behulp van een papierversnipperaar.